Seo

Seo

 • Wiadomo, że zadaniem-każdej księgarni jest dobrze sprzeda­wać książki, które posiada na składzie. Dobrze sprzedawać, tzn. dobrze reklamować. Księgarnia spełnia zarówno funkcję han­dlową jak też wychowawczą (kulturalną) w danym środowisku. Jej zadania reklamowo-propagandowe obejmują więc podstawowe obowiązki związane z reklamą w miejscu sprzedazy, jak tez formy aktywnego wyjścia z książką poza księgarnię. Do zadań księgarni w zakresie reklamy należy: organizowanie stałej ekspozycji w oknach wystawowych jako podstawowej in­formacji o posiadanym asortymencie, organizowanie ekspozycji i   reklamy wewnątrz księgarni, właściwe wykorzystanie druków informacyjno-reklamowych (organizowanie reklamy ofertowej) organizowanie akcji reklamowych i propagandowych poza księ­garnią.

  No Comments
 • Oznacza to, że księgarnie upoważnione do prowadzenia bieżącej działalności reklamowej powinny przekazywać do ko­mórki reklamy, miesięcznie lub kwartalnie, zbiorczą informację oraz zestawienie poniesionych wydatków. Na podstawie tych ma­teriałów komórka reklamy sporządza analizę działalności rekla­mowej przedsiębiorstwa za miniony okres, oryginał tej analizy przesyła do Wydziału Reklamy Centrali Księgarstwa w terminie do 15 lutego (za rok ubiegły). Aktualnie dla celów statystyczno-analitycznych komórki re­klamy przedsiębiorstw „Domu Książki” obowiązane są ujmować wydatki w przygotowanym raz do roku, przy sporządzaniu rocz­nej analizy działalności reklamowo-propagandowej — zestawieniu kosztów, według działów.

  No Comments
 • Koszty reklamy mieszczą się, jak wiadomo, w kosztach han­dlowych. W ramach globalnej sumy kosztów handlowych wydatki te mieszczą się w następujących pozycjach (rodzajach) kosztów:  Koszty reklamy obejmujące: wszystkie wydatki pono­szone z tytułu usług reklamowych świadczonych przez inne przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze lub prywatne, a mia­nowicie: reklama prasowa, radiowa, filmowa, telewizyjna^ koszty drukarskie, inne usługi zlecane instytucjom uspołecz­nionym. Ponadto koszty zakupu egzemplarzy recenzyjnych, kwoty nagród w konkursach reklamowych, wydatki związane z wykonaniem zdjęć fotograficznych okien wystawowych itp. Płace z bezosobowego funduszu płac obejmu­jące: wydatki osobowe, w formie prac zleconych związane z reklamą.

  No Comments
 • Centrala Księgarstwa jednoczy pod swoim kierownictwem wszystkie przedsiębiorstwa „Domu Książki”, tworząc wraz z nimi aparat detalicznej sprzedaży książki. Jest to więc ten szczebel, gdzie następuje zetknięcie książki z odbiorcą i czytelnikiem, konfrontacja wysiłku reklamowego z postawą konsumentów książki. Z tych względów działalność reklamowa na szczeblu detalu ma znaczenie decydujące i wymaga takiej organizacji, która by zapewniła ciągłą aktywność całej sieci księgarskiej oraz maksymalne wykorzystanie tych środków, jakimi na cele rekla­my dysponują wydawcy, hurt i detal.

  No Comments
 • Szczególnie jest to ważne, gdy konkretne dzieło ma być sprzedawane drogą subskrypcji. W tych wszystkich wypad­kach reklama poprzedzająca jest niezbędna zarówno w interesie odbiorców (muszą się przygotować do poważnego wydatku), jak też w interesie wydawcy i księgarstwa (ustalenie zapotrzebowa­nia rynku i wysokości nakładu). Decydując się na przeprowadze­nie reklamy poprzedzającej wydawca przygotowuje obszernie’ opracowane druki reklamowe (prospekty), plakaty, materiały dla prasy, audycje radiowe itp. Materiały te rozprowadzane są w większości za pośrednictwem sieci księgarskiej. Reklama wprowadzająca, jak to już omawialiśmy w poprzednich klasach, towarzyszy nowościom wchodzącym na rynek księgarski.

  No Comments
 • Nie jest to jeszcze właściwa reklama, lecz infor­macja bibliograficzna i podstawa do planowania zakupu i sprzedaży, niemniej trafne i rzeczowe opracowanie tej infor­macji uzbraja wstępnie księgarza w argumenty niezbędne do rozmów z odbiorcami.  Właściwą reklamę poprzedzającą, czyli inicjatywy podejmo­wane na rzecz tych książek, które z uwagi na swoje prze­znaczenie wymagają wcześniejszej reklamy, a w szczególności przygotowania rynku (społeczeństwa).Właściwa reklama poprzedzająca nie dotyczy wszystkich ksią­żek, a tym bardziej książek znanych, tanich, popularnych po-, wieści itp. Ale poważne dzieła, wydawnictwa wielotomowe, słowniki, encyklopedie i. inne wymagają zabiegów reklamowych podejmowanych na kilka miesięcy wcześniej przed ukazaniem się książki.

  No Comments
 • Wraz z podpisaniem umowy ACTA bardzo głośno mówiło się o ograniczeniu wolności w Internecie. Internet wraz z rozwojem techniki stał się bardzo ważnym źródłem informacji dla wielu ludzi na całym świecie. Często są to informacje nie przetworzone przez dziennikarzy, nie spreparowane i podawane w konkretny sposób. Dzięki portalom społecznościowym oraz komunikatorom przepływ informacji jest niemal natychmiastowy. Można dowiedzieć się co dzieje się na drugim końcu świata w chwilę po wydarzeniach. Tak ludzie śledzili wydarzenia w Egipcie w 2011 roku czy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Dzięki komunikatorom takim jak Twitter ludzie mogli dzielić się ze swoimi wiadomościami błyskawicznie. Internauci boją się, że po zmianach jakie mają nastąpić wraz z podpisaniem ACTA wolność jaka panuje w Internecie zostanie ograniczona. Zbyt duża ingerencja państwa w ten szybki przepływ informacji może całkowicie uniemożliwić szybki i swobodny przepływ wszelkich informacji. Ludzie coraz częściej by dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach korzystają z Internetu, mniej z prasy czy telewizji.

  No Comments
 • Jak mogłyby wyglądać perfekcyjne media? Czy obecny obraz tego obszaru odbiega znacznie od doskonałości? Przekonaj się o tym czytając poniższy artykuł, a na pewno się tego dowiesz. Dzisiaj trudno mówić o rzetelności medialnej rzeczywistości. Dziennikarze są skazani na sponsorów, a raczej reklamodawców, którzy wymagają od nich skupiania się przede wszystkim na szokujących rzeczach i wyszukiwaniu takich tematów, które będą istotne z komercyjnego punktu widzenia. Wystarczy zresztą spojrzeć na tytuły niektórych artykułów, aby zrozumieć, że żyjemy w rzeczywistości stawiającej przede wszystkim na ogłupianie społeczeństwa. Media idealne to media w gruncie rzeczy uczciwe i prezentujące prawdę w jej całej istocie. To już jednak rzecz niespotykana, a zwykły człowiek nie ma szans zagłębić się w jakikolwiek temat na sto procent, ponieważ dzisiaj dziennikarstwo polega jedynie na sygnalizowaniu tematu, a nie jego całkowitym rozwijaniu. Każdy nowoczesny człowiek pewnie zgodzi się z tym twierdzeniem. Podsumowując pragniemy tego, aby media stały się w pełni profesjonalne i tworzyły wartość dla odbiorcy. Niestety daleka do tego droga i raczej nie można sądzić, ze przemiana nastąpi szybko.

  No Comments
 • Wygodne czasy, tak można nazwać obecny okres, lecz czy na pewno jest to takie pozytywne? Wystarczy spojrzeć na zachowanie społeczeństwa, raczej stało się leniwe, co w przyszłości może być nawet zagrożeniem. Dokładnie, człowiek za bardzo bierze do siebie pobrane wiadomości, jest podatny na pokusy co może prowadzić do przykrych przeżyć. Poza tym samo zachowanie ludzi, biorą oni przykład z różnych programów które kreują media. Jak widać nowoczesność bardzo dosadnie potrafi wpłynąć na człowieka, nie pozostaje nic innego jak uważać na siebie. Twierdzi się, że mamy jedne z piękniejszych czasów, owszem, jednak otoczenie nie potrafi tego pozytywnie wykorzystać, na własne życzenie naraża się na niebezpieczeństwo. Na pewno jest za dużo tych wygód, zaczyna panować wielkie zamieszanie, można zacząć się bać co będzie w przyszłości. Społeczeństwo musi się ogarnąć, otworzyć oczy, media, reklamy nie mogą być drogowskazem, którą ścieżką podążać. To, że jest XXI wiek nie oznacza, że można się zapomnieć, wprost przeciwnie, bezpieczniej mieć świadomość swoich czynów.

  No Comments
 • Każdy przedsiębiorca, któremu zależy na dobrym wizerunku firmy, powinien zainwestować w dobre i skuteczną reklamę. Najlepiej zacząć od folderów i wizytówek. Wizytówki i ulotki powinny być imienne dla każdego pracownika, który spotyka się z klientami. Ale przydadzą się także ulotki i wizytówki ogólne z danymi jedynie firmy. Oczywiście ulotki i foldery reklamowe powinny zawierać podstawowe informacje takie jak dane adresowe, e-mail czy numer telefonu. Na wizytówce jednak nie powinno znajdować się zbyt wiele informacji. Może to spowodować chaos i nieczytelność takiej wizytówki czy ulotki reklamowej. Jednak zbyt mała ilość informacji także nie jest dobra. Oczywiście wiele też zależy czy wizytówki są firmowe czy prywatne. Na firmowych wizytówkach najlepiej nie umieszczać prywatnych numerów pracowników. Firmy, które oferują drukowanie folderów, bilbordów najczęściej pomagają nam je zaprojektować. Zatem można liczyć tu na fachową pomoc rzetelnych pracowników. Można też pokusi cię o samodzielnie zaprojektowanie i wykonanie ulotek reklamowych. Jednak jeśli zależy nam na profesjonalizmie, to lepiej powierzyć takie sprawy fachowcom.

  No Comments
 • Tak złożonych kwalifikacji nie można nabyć jedynie na dro­dze praktyki sprzedażowej. Konieczny jest odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego oraz wykształcenie fachowe i stałe uzu­pełnianie kwalifikacji w zakresie reklamy. Dlatego tez nieza­leżnie od tego, że problematyka reklamy-i propagandy jest przedmiotem nauki w księgarskich szkołach (młodzieżowych i za­ocznych), dla pracowników księgarni organizowane są w przed­siębiorstwach kilkumiesięczne kursy zaoczne na temat reklamy propagandy w księgarni. Poza tym w każdej księgarnią nieza­leżnie od   i    narzędzi i materiałów niezbędnych do dekoracji okien wykonywania napisów, powinna znajdować się podręczna bi­blioteczka fachowa, w której powinny być do dyspozycji pracow­ników niezbędne wydawnictwa fachowe, wzorcowe katalogi, cza­sopisma mówiące o książkach itp.

  No Comments
 • Określone minimum kwalifikacji w zakresie reklamy musi po­siadać każdy księgarz. To minimum obejmuje czynną znajomość zasad ekspozycji książki, praktyczną znajomość techniki deko­racji i liternictwa, umiejętność zakwalifikowania i właściwego wykorzystania drukowanych środków reklamy oraz praktyczną umiejętność prowadzenia reklamy w rozmowie sprzedażowej. W pozostałych dziedzinach reklamy, w tym również w zakresie metod oddziaływania na psychikę odbiorcy, metod propagandy czytelnictwa i współdziałania ze środowiskiem pracownik księ­garni powinien posiadać orientację umożliwiającą mu sprawne wykonywanie bieżących zadań.

  No Comments
 • Stosunek kosztów reklamy, z wyłączeniem kosztów neonów i    szyldów, do kosztów ogólnych przedsiębiorstwa,    procentowy udział poszczególnych pozycji (rodzai reklamy) w ogólnych wydatkach na reklamę,  procentowy stosunek kosztów na poszczególne rodzaje rekla­my w przedsiębiorstwach, do krajowej średniej rocznej tych kosztów.Analiza merytoryczna oraz ekonomiczna działalności rekla­mowej przedsiębiorstw „Domu Książki” zawiera również zalece­nia pod adresem przedsiębiorstw oraz wnioski do programu dzia­łania na następny okres. Organizatorzy reklamy muszą mieć stale na uwadze, że re­klama jako działalność wymaga znajomości zarówno przepisów finansowych jak i innych norm obowiązujących w naszym spo­łeczeństwie.

  No Comments
 • W analizie tej dokonana zostaje ocena przebiegu i reali­zacji poszczególnych akcji reklamowych i propagandowych oraz ogólnej działalności reklamy i’ propagandy księgarskiej na tle wytycznych, obowiązujących w danym roku oraz w odniesieniu do osiągniętego obrotu. W swojej merytorycznej części analiza ta daje ocenę tenden­cji rozwojowych reklamy i propagandy księgarskiej. W części ekonomicznej przedmiotem analizy są m. in. takie elementy, jak:  stosunek ogólnych wydatków poniesionych na reklamę do osiągniętych obrotów,stosunek wydatków na reklamę, bez kosztów neonów i szyl­dów, do osiągniętych obrotów,   stosunek kosztów reklamy do kosztów przedsiębiorstwa.

  No Comments
 • Druki reklamowo-propagandowe (druki ofertowe i inne druki reklamowe), koszty wysyłki druków, kosz­ty adresografii, oprawy plastycznej witryn i wnętrz, oprawy plastycznej kiermaszy, wystaw książek poza księgarniami, spo­tkań autorskich, reklamy prasowej, kinowej, radiowej i telewi­zyjnej, konkursów własnych, konkursów ogólnokrajowych, za­kupy książek na cele reklamowe, dokumentacji fotograficznej, innych kosztów reklamy oraz kosztów szyldów i neonów. W oparciu o analizy i zestawienia wydatków reklamowych nadesłanych przez przedsiębiorstwa, Wydział Reklamy i Upow­szechnienia Książki Centrali ‚Księgarstwa sporządza zbiorczą ana­lizę roczną działalności reklamowo-propagandowej całego „Domu Książki”.

  No Comments
 • Pracownicy reklamy opracowujący plany muszą w ciągu roku rejestrować ważniejsze poczynania, by móc sprawniej przygo­tować sprawozdanie kwartalne (roczne). Sprawozdanie roczne przybiera obecnie formę analizy działalności (i wydatków) rekla­mowej i propagandowej. Należy przy tym pamiętać, że pozycja „koszty reklamy” nie obejmuje wszystkich faktycznych wydat­ków ‚ na reklamę i dlatego przy sporządzaniu analizy należy uwzględnić wydatki reklamowe z innych’pozycji kosztów. Dla należytego przygotowania sprawozdania analitycznego ko­mórka reklamy musi prowadzić własną’i. uproszczoną ewidencję form i środków oraz akcji reklamowych i wydatków w tym zakresie.

  No Comments
 • Ustalenia te muszą być zaakceptowane przez głównego księgowego przedsiębiorstwa. W tej sprawie księgarnia powinna otrzymać pisemne upoważnienie określające rodzaje wydatków oraz kwotę w ujęciu miesięcznym lub kwar­talnym. Niezależnie od tego stałego upoważnienia, księgarnie mogą być doraźnie upoważnione do dokonywania określonych wydatków reklamowych, z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń dla wykonawców. Przyjęło się w „Domu Książki” od lat, że księgarnie wydat­kują bezpośrednio na cele reklamowe niewielkie kwoty rzędu kilkuset złotych kwartalnie. Mogą to być jedynie wydatki rze­czowe jak: zakup kwiatów, wazonów, bristolu, pędzli, farb, gwoździ, płótna itp. Wydatki te powinny wynikać z faktycznego zapotrzebowania oraz, muszą być udokumentowane rachunkami

  No Comments
 • Wykorzystanie tych środków na­stępuje bądź w ten sposób, że wydawca (instytucja przekazująca) przelewa określoną kwotę na konto bankowe „Domu Książki”, bądź’ też dany wydawca zobowiązuje się pokryć bezpośrednio określone wydatki (po przedłożeniu rachunków). Jest rzeczą oczy­wistą, że wydatków (wpływów) tego rodzaju nie można planować na większą skalę, gdyż trudno je przewidzieć. Z funduszów ob­cych można pokrywać jedynie wydatki rzeczowe. Zważywszy, że w „Domu Książki” koszty handlowe dzielą się na dwie grupy podstawowe: grupa I — koszty ponoszone przez sieć oraz grupa II — koszty ponoszone przez zarząd przedsię­biorstwa — komórka reklamy musi ustalić, jakie rodzaje wy­datków, na jakie potrzeby i w jakiej wysokości mogą być po­krywane z kasy księgarni.

  No Comments