Media

Media

 • Tak złożonych kwalifikacji nie można nabyć jedynie na dro­dze praktyki sprzedażowej. Konieczny jest odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego oraz wykształcenie fachowe i stałe uzu­pełnianie kwalifikacji w zakresie reklamy. Dlatego tez nieza­leżnie od tego, że problematyka reklamy-i propagandy jest przedmiotem nauki w księgarskich szkołach (młodzieżowych i za­ocznych), dla pracowników księgarni organizowane są w przed­siębiorstwach kilkumiesięczne kursy zaoczne na temat reklamy propagandy w księgarni. Poza tym w każdej księgarnią nieza­leżnie od   i    narzędzi i materiałów niezbędnych do dekoracji okien wykonywania napisów, powinna znajdować się podręczna bi­blioteczka fachowa, w której powinny być do dyspozycji pracow­ników niezbędne wydawnictwa fachowe, wzorcowe katalogi, cza­sopisma mówiące o książkach itp.

  No Comments
 • Określone minimum kwalifikacji w zakresie reklamy musi po­siadać każdy księgarz. To minimum obejmuje czynną znajomość zasad ekspozycji książki, praktyczną znajomość techniki deko­racji i liternictwa, umiejętność zakwalifikowania i właściwego wykorzystania drukowanych środków reklamy oraz praktyczną umiejętność prowadzenia reklamy w rozmowie sprzedażowej. W pozostałych dziedzinach reklamy, w tym również w zakresie metod oddziaływania na psychikę odbiorcy, metod propagandy czytelnictwa i współdziałania ze środowiskiem pracownik księ­garni powinien posiadać orientację umożliwiającą mu sprawne wykonywanie bieżących zadań.

  No Comments
 • Wiadomo, że zadaniem-każdej księgarni jest dobrze sprzeda­wać książki, które posiada na składzie. Dobrze sprzedawać, tzn. dobrze reklamować. Księgarnia spełnia zarówno funkcję han­dlową jak też wychowawczą (kulturalną) w danym środowisku. Jej zadania reklamowo-propagandowe obejmują więc podstawowe obowiązki związane z reklamą w miejscu sprzedazy, jak tez formy aktywnego wyjścia z książką poza księgarnię. Do zadań księgarni w zakresie reklamy należy: organizowanie stałej ekspozycji w oknach wystawowych jako podstawowej in­formacji o posiadanym asortymencie, organizowanie ekspozycji i   reklamy wewnątrz księgarni, właściwe wykorzystanie druków informacyjno-reklamowych (organizowanie reklamy ofertowej) organizowanie akcji reklamowych i propagandowych poza księ­garnią.

  No Comments
 • Stosunek kosztów reklamy, z wyłączeniem kosztów neonów i    szyldów, do kosztów ogólnych przedsiębiorstwa,    procentowy udział poszczególnych pozycji (rodzai reklamy) w ogólnych wydatkach na reklamę,  procentowy stosunek kosztów na poszczególne rodzaje rekla­my w przedsiębiorstwach, do krajowej średniej rocznej tych kosztów.Analiza merytoryczna oraz ekonomiczna działalności rekla­mowej przedsiębiorstw „Domu Książki” zawiera również zalece­nia pod adresem przedsiębiorstw oraz wnioski do programu dzia­łania na następny okres. Organizatorzy reklamy muszą mieć stale na uwadze, że re­klama jako działalność wymaga znajomości zarówno przepisów finansowych jak i innych norm obowiązujących w naszym spo­łeczeństwie.

  No Comments
 • W analizie tej dokonana zostaje ocena przebiegu i reali­zacji poszczególnych akcji reklamowych i propagandowych oraz ogólnej działalności reklamy i’ propagandy księgarskiej na tle wytycznych, obowiązujących w danym roku oraz w odniesieniu do osiągniętego obrotu. W swojej merytorycznej części analiza ta daje ocenę tenden­cji rozwojowych reklamy i propagandy księgarskiej. W części ekonomicznej przedmiotem analizy są m. in. takie elementy, jak:  stosunek ogólnych wydatków poniesionych na reklamę do osiągniętych obrotów,stosunek wydatków na reklamę, bez kosztów neonów i szyl­dów, do osiągniętych obrotów,   stosunek kosztów reklamy do kosztów przedsiębiorstwa.

  No Comments
 • Druki reklamowo-propagandowe (druki ofertowe i inne druki reklamowe), koszty wysyłki druków, kosz­ty adresografii, oprawy plastycznej witryn i wnętrz, oprawy plastycznej kiermaszy, wystaw książek poza księgarniami, spo­tkań autorskich, reklamy prasowej, kinowej, radiowej i telewi­zyjnej, konkursów własnych, konkursów ogólnokrajowych, za­kupy książek na cele reklamowe, dokumentacji fotograficznej, innych kosztów reklamy oraz kosztów szyldów i neonów. W oparciu o analizy i zestawienia wydatków reklamowych nadesłanych przez przedsiębiorstwa, Wydział Reklamy i Upow­szechnienia Książki Centrali ‚Księgarstwa sporządza zbiorczą ana­lizę roczną działalności reklamowo-propagandowej całego „Domu Książki”.

  No Comments
 • Oznacza to, że księgarnie upoważnione do prowadzenia bieżącej działalności reklamowej powinny przekazywać do ko­mórki reklamy, miesięcznie lub kwartalnie, zbiorczą informację oraz zestawienie poniesionych wydatków. Na podstawie tych ma­teriałów komórka reklamy sporządza analizę działalności rekla­mowej przedsiębiorstwa za miniony okres, oryginał tej analizy przesyła do Wydziału Reklamy Centrali Księgarstwa w terminie do 15 lutego (za rok ubiegły). Aktualnie dla celów statystyczno-analitycznych komórki re­klamy przedsiębiorstw „Domu Książki” obowiązane są ujmować wydatki w przygotowanym raz do roku, przy sporządzaniu rocz­nej analizy działalności reklamowo-propagandowej — zestawieniu kosztów, według działów.

  No Comments
 • Pracownicy reklamy opracowujący plany muszą w ciągu roku rejestrować ważniejsze poczynania, by móc sprawniej przygo­tować sprawozdanie kwartalne (roczne). Sprawozdanie roczne przybiera obecnie formę analizy działalności (i wydatków) rekla­mowej i propagandowej. Należy przy tym pamiętać, że pozycja „koszty reklamy” nie obejmuje wszystkich faktycznych wydat­ków ‚ na reklamę i dlatego przy sporządzaniu analizy należy uwzględnić wydatki reklamowe z innych’pozycji kosztów. Dla należytego przygotowania sprawozdania analitycznego ko­mórka reklamy musi prowadzić własną’i. uproszczoną ewidencję form i środków oraz akcji reklamowych i wydatków w tym zakresie.

  No Comments
 • Ustalenia te muszą być zaakceptowane przez głównego księgowego przedsiębiorstwa. W tej sprawie księgarnia powinna otrzymać pisemne upoważnienie określające rodzaje wydatków oraz kwotę w ujęciu miesięcznym lub kwar­talnym. Niezależnie od tego stałego upoważnienia, księgarnie mogą być doraźnie upoważnione do dokonywania określonych wydatków reklamowych, z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń dla wykonawców. Przyjęło się w „Domu Książki” od lat, że księgarnie wydat­kują bezpośrednio na cele reklamowe niewielkie kwoty rzędu kilkuset złotych kwartalnie. Mogą to być jedynie wydatki rze­czowe jak: zakup kwiatów, wazonów, bristolu, pędzli, farb, gwoździ, płótna itp. Wydatki te powinny wynikać z faktycznego zapotrzebowania oraz, muszą być udokumentowane rachunkami

  No Comments
 • Wykorzystanie tych środków na­stępuje bądź w ten sposób, że wydawca (instytucja przekazująca) przelewa określoną kwotę na konto bankowe „Domu Książki”, bądź’ też dany wydawca zobowiązuje się pokryć bezpośrednio określone wydatki (po przedłożeniu rachunków). Jest rzeczą oczy­wistą, że wydatków (wpływów) tego rodzaju nie można planować na większą skalę, gdyż trudno je przewidzieć. Z funduszów ob­cych można pokrywać jedynie wydatki rzeczowe. Zważywszy, że w „Domu Książki” koszty handlowe dzielą się na dwie grupy podstawowe: grupa I — koszty ponoszone przez sieć oraz grupa II — koszty ponoszone przez zarząd przedsię­biorstwa — komórka reklamy musi ustalić, jakie rodzaje wy­datków, na jakie potrzeby i w jakiej wysokości mogą być po­krywane z kasy księgarni.

  No Comments
 
error: Content is protected !!