Media

Media

 • Oznacza to, że księgarnie upoważnione do prowadzenia bieżącej działalności reklamowej powinny przekazywać do ko­mórki reklamy, miesięcznie lub kwartalnie, zbiorczą informację oraz zestawienie poniesionych wydatków. Na podstawie tych ma­teriałów komórka reklamy sporządza analizę działalności rekla­mowej przedsiębiorstwa za miniony okres, oryginał tej analizy przesyła do Wydziału Reklamy Centrali Księgarstwa w terminie do 15 lutego (za rok ubiegły). Aktualnie dla celów statystyczno-analitycznych komórki re­klamy przedsiębiorstw „Domu Książki” obowiązane są ujmować wydatki w przygotowanym raz do roku, przy sporządzaniu rocz­nej analizy działalności reklamowo-propagandowej — zestawieniu kosztów, według działów.

  No Comments
 • Pla­nowanie reklamy ma na celu zapewnienie właściwego jej udziału w realizacji zadań gospodarczych przedsiębiorstw i osiągnięcie najlepszych wyników, przy możliwie oszczędnych wydatkach. Reklama bezplanowa nie daje rezultatów i naraża przedsiębiorst­wo na niepotrzebne straty. Obrót przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od reklamy. Planowanie reklamy pozwala lepiej określić jej cele i zadania, dokonać wyboru odpowiednich środków, nasilać ich oddziaływa­nie we właściwym czasie i przez to osiągać sprawną realizację podjętych zamierzeń. Planowanie reklamy ułatwia dokonanie podziału zadań między przedsiębiorstwami i pionami sprzedaży. W szczególności zaś planowanie reklamy ma istotne znaczenie przy podziale zadań między, wydawcą, hurtem (Składnicą Księ­garską) oraz detalem („Dom Książki”).

  No Comments
 • Wszystkie maszyny i urządzenia muszą być zainstalowane w pomieszczeniach odpowiadających wymogom przepisów bhp w zakładach małej poligrafii. Personel obsługujący te urządzenia musi być odpowiednio przeszkolony, a dostęp do maszyn i urzą­dzeń ograniczony do upoważnionych osób. Każdy zakład’małej poligrafii ma obowiązek prowadzić ewidencję prac wykonanych na poszczególnych maszynach drukarskich. Najbardziej rozwiniętą działalność ofertową prowadzi Pow­szechna Księgarnia Wysyłkowa (PKW), przedsiębiorstwo zajmu­jące się wyłącznie sprzedażą książek za pośrednictwem poczty. Księgarnia ta wydaje corocznie około 350 druków ofertowych, nierzadko w nakładach kilkudziesięciotysięcznych, docierających przede wszystkim na wieś i do małych miast.

  No Comments
 • W grupie maszyn drukujących z ciągłym nakładaniem farby mamy małe offsety, czyli maszyny druku płaskiego, po­nieważ do takiego druku przystosowane są na ogół formy przy­gotowane uprzednio za pomocą maszyn do pisania, składopisów, urządzeń do fotoskładu i inne. Najbardziej znane małe offsety produkowane są w Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Fede­ralnej i Stanach Zjednoczonych. Czechosłowacja produkuje dwa typy małego offsetu: „rominor”, dru­kujący formatem A4, i „romayor”, drukujący formatem A3 i B3. Powie­lacze mogą zadrukować papiery i kartony o gramaturach 30—300-gra- rriówych,’przy „maksymalnej szybkości do 5000 odbitek na godzinę.

  No Comments
 • Wydział ten z urzędu koordynuje działalność wszystkich pod­ległych Centrali Księgarstwa przedsiębiorstw księgarskich oraz organizuje narady komórek reklamy i wymianę doświadczeń. Od czasu do czasu inicjowane są narady ogólnokrajowe z udzia­łem przedstawicieli wydawnictw oraz Składnicy Księgarskiej. W zakresie reklamy przedsiębiorstwo woje­wódzkie jest jedynym organizatorem wszelkich form oddziały­wania na odbiorców oraz wszelkich akcji o charakterze propa­gandowym. Dla zabezpieczenia tych celów każde przedsiębiorstwo przeznacza w swoim planie finansowo-handlowym odpowiednie kwoty na cele reklamy i propagandy oraz posiada w składzie zarządu komórkę organizacyjną pod nazwą Dział (Sekcja) Re­klamy i Upowszechnienia Książki .

  No Comments
 • Centrala Księgarstwa jednoczy pod swoim kierownictwem wszystkie przedsiębiorstwa „Domu Książki”, tworząc wraz z nimi aparat detalicznej sprzedaży książki. Jest to więc ten szczebel, gdzie następuje zetknięcie książki z odbiorcą i czytelnikiem, konfrontacja wysiłku reklamowego z postawą konsumentów książki. Z tych względów działalność reklamowa na szczeblu detalu ma znaczenie decydujące i wymaga takiej organizacji, która by zapewniła ciągłą aktywność całej sieci księgarskiej oraz maksymalne wykorzystanie tych środków, jakimi na cele rekla­my dysponują wydawcy, hurt i detal.

  No Comments
 • Szczególnie jest to ważne, gdy konkretne dzieło ma być sprzedawane drogą subskrypcji. W tych wszystkich wypad­kach reklama poprzedzająca jest niezbędna zarówno w interesie odbiorców (muszą się przygotować do poważnego wydatku), jak też w interesie wydawcy i księgarstwa (ustalenie zapotrzebowa­nia rynku i wysokości nakładu). Decydując się na przeprowadze­nie reklamy poprzedzającej wydawca przygotowuje obszernie’ opracowane druki reklamowe (prospekty), plakaty, materiały dla prasy, audycje radiowe itp. Materiały te rozprowadzane są w większości za pośrednictwem sieci księgarskiej. Reklama wprowadzająca, jak to już omawialiśmy w poprzednich klasach, towarzyszy nowościom wchodzącym na rynek księgarski.

  No Comments
 • Nie jest to jeszcze właściwa reklama, lecz infor­macja bibliograficzna i podstawa do planowania zakupu i sprzedaży, niemniej trafne i rzeczowe opracowanie tej infor­macji uzbraja wstępnie księgarza w argumenty niezbędne do rozmów z odbiorcami.  Właściwą reklamę poprzedzającą, czyli inicjatywy podejmo­wane na rzecz tych książek, które z uwagi na swoje prze­znaczenie wymagają wcześniejszej reklamy, a w szczególności przygotowania rynku (społeczeństwa).Właściwa reklama poprzedzająca nie dotyczy wszystkich ksią­żek, a tym bardziej książek znanych, tanich, popularnych po-, wieści itp. Ale poważne dzieła, wydawnictwa wielotomowe, słowniki, encyklopedie i. inne wymagają zabiegów reklamowych podejmowanych na kilka miesięcy wcześniej przed ukazaniem się książki.

  No Comments
 • Kim oni są?, czym żyją?, jakie mają wykształcenie, zainteresowania i potrze­by kulturalne i jak one się zmieniają?, dlaczego pewne książki (lub inne towary) kupują przede wszystkim kobiety, a inne męż­czyźni? Ażeby na tego rodzaju pytania znaleźć odpowiedź, księgarz musi bacznie obserwować cechy charakterystyczne swoich od­biorców, poznawać ich zamiłowania, nawyki i zwyczaje, jednym słowem gromadzić wiedzę o nich po to, by tym skuteczniej sto­sować apele reklamowe, tym trafniej dobierać klucz do ich świadomości.Wiadomości o odbiorcach można zdobywać z wielu źródeł. Najistotniejsze z tych wiadomości to:informacje o popycie na książki lub inne towary, wynikające z danych o sprzedaży w okresach ubiegłych.

  No Comments
 • Z tego co powiedzieliśmy dotychczas wynika, że wpływ re­klamy jako zespołu celowo zastosowanych bodźców podlega po­dobnym prawom, jak wpływ wszelkich innych czynników oddzia­łujących z zewnątrz na psychikę odbiorcy. Oddziaływanie reklamy daje się ująć w cztery etapy (fazy): 1) przyciągnięcie uwagi, 2) wywołanie zainteresowania, 3) pobu­dzenie pragnienia, 4) spowodowanie działania. Niektórzy zagra­niczni specjaliści widzą takich etapów sześć: 1) określenie potrzeb i pragnień odbiorców, 2) stwierdzenie, jakie potrzeby i pragnie­nia zaspokaja reklamowany towar, 3) udowodnienie odbiorcom, za pomocą rzeczowej informacji, jakimi zaletami odznacza się reklamowany towar, 4) wywołanie pozytywnej postawy odbior­ców względem tego towaru, 5) pobudzenie pragnienia posiadania towaru, 6) spowodowanie działania (zakupu towaru).

  No Comments
 • Tak złożonych kwalifikacji nie można nabyć jedynie na dro­dze praktyki sprzedażowej. Konieczny jest odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego oraz wykształcenie fachowe i stałe uzu­pełnianie kwalifikacji w zakresie reklamy. Dlatego tez nieza­leżnie od tego, że problematyka reklamy-i propagandy jest przedmiotem nauki w księgarskich szkołach (młodzieżowych i za­ocznych), dla pracowników księgarni organizowane są w przed­siębiorstwach kilkumiesięczne kursy zaoczne na temat reklamy propagandy w księgarni. Poza tym w każdej księgarnią nieza­leżnie od   i    narzędzi i materiałów niezbędnych do dekoracji okien wykonywania napisów, powinna znajdować się podręczna bi­blioteczka fachowa, w której powinny być do dyspozycji pracow­ników niezbędne wydawnictwa fachowe, wzorcowe katalogi, cza­sopisma mówiące o książkach itp.

  No Comments
 • Określone minimum kwalifikacji w zakresie reklamy musi po­siadać każdy księgarz. To minimum obejmuje czynną znajomość zasad ekspozycji książki, praktyczną znajomość techniki deko­racji i liternictwa, umiejętność zakwalifikowania i właściwego wykorzystania drukowanych środków reklamy oraz praktyczną umiejętność prowadzenia reklamy w rozmowie sprzedażowej. W pozostałych dziedzinach reklamy, w tym również w zakresie metod oddziaływania na psychikę odbiorcy, metod propagandy czytelnictwa i współdziałania ze środowiskiem pracownik księ­garni powinien posiadać orientację umożliwiającą mu sprawne wykonywanie bieżących zadań.

  No Comments
 • Wiadomo, że zadaniem-każdej księgarni jest dobrze sprzeda­wać książki, które posiada na składzie. Dobrze sprzedawać, tzn. dobrze reklamować. Księgarnia spełnia zarówno funkcję han­dlową jak też wychowawczą (kulturalną) w danym środowisku. Jej zadania reklamowo-propagandowe obejmują więc podstawowe obowiązki związane z reklamą w miejscu sprzedazy, jak tez formy aktywnego wyjścia z książką poza księgarnię. Do zadań księgarni w zakresie reklamy należy: organizowanie stałej ekspozycji w oknach wystawowych jako podstawowej in­formacji o posiadanym asortymencie, organizowanie ekspozycji i   reklamy wewnątrz księgarni, właściwe wykorzystanie druków informacyjno-reklamowych (organizowanie reklamy ofertowej) organizowanie akcji reklamowych i propagandowych poza księ­garnią.

  No Comments
 • Stosunek kosztów reklamy, z wyłączeniem kosztów neonów i    szyldów, do kosztów ogólnych przedsiębiorstwa,    procentowy udział poszczególnych pozycji (rodzai reklamy) w ogólnych wydatkach na reklamę,  procentowy stosunek kosztów na poszczególne rodzaje rekla­my w przedsiębiorstwach, do krajowej średniej rocznej tych kosztów.Analiza merytoryczna oraz ekonomiczna działalności rekla­mowej przedsiębiorstw „Domu Książki” zawiera również zalece­nia pod adresem przedsiębiorstw oraz wnioski do programu dzia­łania na następny okres. Organizatorzy reklamy muszą mieć stale na uwadze, że re­klama jako działalność wymaga znajomości zarówno przepisów finansowych jak i innych norm obowiązujących w naszym spo­łeczeństwie.

  No Comments
 • W analizie tej dokonana zostaje ocena przebiegu i reali­zacji poszczególnych akcji reklamowych i propagandowych oraz ogólnej działalności reklamy i’ propagandy księgarskiej na tle wytycznych, obowiązujących w danym roku oraz w odniesieniu do osiągniętego obrotu. W swojej merytorycznej części analiza ta daje ocenę tenden­cji rozwojowych reklamy i propagandy księgarskiej. W części ekonomicznej przedmiotem analizy są m. in. takie elementy, jak:  stosunek ogólnych wydatków poniesionych na reklamę do osiągniętych obrotów,stosunek wydatków na reklamę, bez kosztów neonów i szyl­dów, do osiągniętych obrotów,   stosunek kosztów reklamy do kosztów przedsiębiorstwa.

  No Comments
 • Druki reklamowo-propagandowe (druki ofertowe i inne druki reklamowe), koszty wysyłki druków, kosz­ty adresografii, oprawy plastycznej witryn i wnętrz, oprawy plastycznej kiermaszy, wystaw książek poza księgarniami, spo­tkań autorskich, reklamy prasowej, kinowej, radiowej i telewi­zyjnej, konkursów własnych, konkursów ogólnokrajowych, za­kupy książek na cele reklamowe, dokumentacji fotograficznej, innych kosztów reklamy oraz kosztów szyldów i neonów. W oparciu o analizy i zestawienia wydatków reklamowych nadesłanych przez przedsiębiorstwa, Wydział Reklamy i Upow­szechnienia Książki Centrali ‚Księgarstwa sporządza zbiorczą ana­lizę roczną działalności reklamowo-propagandowej całego „Domu Książki”.

  No Comments
 • Pracownicy reklamy opracowujący plany muszą w ciągu roku rejestrować ważniejsze poczynania, by móc sprawniej przygo­tować sprawozdanie kwartalne (roczne). Sprawozdanie roczne przybiera obecnie formę analizy działalności (i wydatków) rekla­mowej i propagandowej. Należy przy tym pamiętać, że pozycja „koszty reklamy” nie obejmuje wszystkich faktycznych wydat­ków ‚ na reklamę i dlatego przy sporządzaniu analizy należy uwzględnić wydatki reklamowe z innych’pozycji kosztów. Dla należytego przygotowania sprawozdania analitycznego ko­mórka reklamy musi prowadzić własną’i. uproszczoną ewidencję form i środków oraz akcji reklamowych i wydatków w tym zakresie.

  No Comments
 • Ustalenia te muszą być zaakceptowane przez głównego księgowego przedsiębiorstwa. W tej sprawie księgarnia powinna otrzymać pisemne upoważnienie określające rodzaje wydatków oraz kwotę w ujęciu miesięcznym lub kwar­talnym. Niezależnie od tego stałego upoważnienia, księgarnie mogą być doraźnie upoważnione do dokonywania określonych wydatków reklamowych, z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń dla wykonawców. Przyjęło się w „Domu Książki” od lat, że księgarnie wydat­kują bezpośrednio na cele reklamowe niewielkie kwoty rzędu kilkuset złotych kwartalnie. Mogą to być jedynie wydatki rze­czowe jak: zakup kwiatów, wazonów, bristolu, pędzli, farb, gwoździ, płótna itp. Wydatki te powinny wynikać z faktycznego zapotrzebowania oraz, muszą być udokumentowane rachunkami

  No Comments
 • Wykorzystanie tych środków na­stępuje bądź w ten sposób, że wydawca (instytucja przekazująca) przelewa określoną kwotę na konto bankowe „Domu Książki”, bądź’ też dany wydawca zobowiązuje się pokryć bezpośrednio określone wydatki (po przedłożeniu rachunków). Jest rzeczą oczy­wistą, że wydatków (wpływów) tego rodzaju nie można planować na większą skalę, gdyż trudno je przewidzieć. Z funduszów ob­cych można pokrywać jedynie wydatki rzeczowe. Zważywszy, że w „Domu Książki” koszty handlowe dzielą się na dwie grupy podstawowe: grupa I — koszty ponoszone przez sieć oraz grupa II — koszty ponoszone przez zarząd przedsię­biorstwa — komórka reklamy musi ustalić, jakie rodzaje wy­datków, na jakie potrzeby i w jakiej wysokości mogą być po­krywane z kasy księgarni.

  No Comments